Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru învățământul în limba maternă italiană
Ioana Grosaru, preşedintele Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației şi Cercetării. Tema centrală a întrevederii a fost învățământul în limba maternă italiană. Doamna Grosaru a prezentat situația etnicilor italieni în ceea ce priveşte educația şi a subliniat necesitatea continuării demersurilor pentru înființarea unor clase cu predare în limbă italiană ca limbă maternă atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din țară....
A avut loc deschiderea concursului Călătoria mea multiculturală - 2015
Membrii Comisiei de Învățământ a Consiliului Minorității Naționale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educației şi Cercetării Útiințifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului Călătoria mea multiculturală - 2015....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

2% din impozitul anual către Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT

Persoanele fizice, contribuabili, pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat Statului. Persoanele fizice care au realizat, în anul 2009, venituri din salarii şi care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual către Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. trebuie să completeze odată cu Declaraţia de venit global, Anexa 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual.

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual" cod 14.13.04.13.

Se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2006, venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual, conform art.57 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii. Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit. Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţe şi corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere: - anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
Formularul se completează în două exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
- copia se păstrează de către contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.


Formular 230 *(.pdf)

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

B. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTâND PâNă LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU SPONSORIZAREA UNEI ENTITăŢII NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZIŢIILOR ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit. în situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Denumire entitate nonprofit - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit.
Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)- se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.