Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Andi Grosaru a votat adoptarea Manifestului PDE

Domnul Andi Grosaru, secretarul general al Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., a participat, pe 28 februarie, la Consiliul Partidului Democrat European (PDE), prilej cu care a fost adoptat Manifestul acestei grup?ri. La eveniment au mai participat membri din Italia, Fran?a, Slovacia, Cipru, ?ara Bascilor, San Marino ?i Insulele Canare, precum ?i oaspe?i din Cehia ?i Portugalia.
Reuniunea de la Bruxelles a fost deschis? de discursul domnului Francesco Rutelli, co-pre?edintele PDE: “A venit timpul pentru reorganizare. Pentru a ap?ra ?i reînvia idealul european, Europa trebuie s? se schimbe. Dac? europenii nu sunt uni?i, vor fi zdrobi?i de puterile globale”.
La rândul s?u, Marielle de Samez, secretar general al PDE, a declarat: “Reprezentam for?a european? care dore?te întruchipeze schimbarea. Depinde de noi s? milit?m pentru o Europ? de mâine mai democratic? ?i mai eficient?. Europa are nevoie urgent? de o for?? pro-european?, o for?? care s? transcead? scindarea na?ional? de tipul stânga-dreapta”.
Dup? adoptarea în unanimitate a Manifestului, Francesco Rutelli a subliniat importan?a celor 10 puncte cuprinse în document.
Pe 12 martie, PDE va desemna numele candidatului pe care îl sus?ine pentru pre?edin?ia Comisiei Europene.

Va prezentam, pe scurt, continutul manifestului PDE:

“DE LA CRIZA ÎN EUROPA LA O SPERAN?? EUROPEAN? REN?SCUT?.
TIMPUL PENTRU RECONSTRUC?IE

Ideea de Europa, pe care o ap?r?m, este sl?bit? în ochii cit??enilor ?i este atacat? de for?e politice puternice. F?r? o Europ? democratic? ?i bine structurat?, vom fi martorii unei schimb?ri asupra c?reia nu vom avea niciun control.
A?adar, trebuie s? ap?r?m Uniunea European?. Dar, pentru a o ap?ra, trebuie s? o schimb?m.

Suntem con?tien?i c? prelungirea crizei economice ?i financiare a dat impresia cet??enilor c? Europa nu are un r?spuns sustenabil. Succesiunea Consiliilor Europene ineficiente a distrus o viziune ?i a?a sceptic? asupra Europei.

Europa trebuie s? vorbeasc? pe o singur? voce pentru a face fa?? schimb?rilor pe care le avem în fa??. Împreun?, putem ac?iona. Diviza?i, suntem neputincio?i.

Uniunea European? restructurat? trebuie s? se concentreze pe ce e esen?aial. Trebuie s? permit? cet??enilor s? fie implica?i activ în institu?iile ei.

Alegerea european? este o alegere care ?ine de suveranitate

Europa a fost creat? pentru a se pune cap?t r?zboiului. Fondatorii ?i-au impus obiectivul de a aduce prosperitatea ?i dezvoltarea economic? pe continent deschizând grani?ele. Drept rezultat, au urmat trei decenii de cre?tere.

Libera mi?care cet??enilor ?i bunurilor a reprezentat un factor de dezvoltare. Ca efect de bumerang a ap?rut globalizarea, care la finalul secolului a afectat tot continentul. Popoarele mici ?i medii s-au trezit deodat? invadate de colo?i economici externi, de for?e financiare greu de localizat, de culturi care contrastau puternic cu ale lor. Ele ?i-au sim?it, astfel, amenin?at? suveranitatea.

Problema suveranit??ii este una foarte delicat?. Credem c? cet??enii interpreteaz? gre?it, considerând c? î?i pot exercita pe cont propriu dreptul de a-?i decide destinul, dreptul de a lupta pentru o via?? mai bun?. Resursele trebuie reunite, iar deciziile împ?rt??ite.

Criza european? este o criz? a democra?iei. În aceast? era a infroma?iei în mas?, nu poate exista suveranitate f?r? democra?ie.O putere care nu este deschis? c?tre cet??eni este automat respins?.Institu?iile europene sunt atât de complexe ?i sofisticate, încât nu sunt în?elese de cet??eni. Uneori, nici de angaja?ii lor.

Re-fondarea Europei trebuie s? r?spund? la dou? întreb?ri:

1. Care sunt actualele ?inte ale Uniunii Europene?
2. Ce rol joac? cet??enii în UE?

Care sunt actualele ?inte ale Uniunii Europene?

Principiul care guverneaz? UE este principiul subsidiarit??ii, care presupune c? fiecare î?i poate exercita responsabilit??ile local, regional ?i na?ional, în aria sa de competen??.

1. pentru acele ??ri ?i cet??eni care au decis s? intre în UE, integrarea politic? ?i financiar? sunt esen?iale. Popoarele nu pot ac?iona unul împotriva altuia ?i nici nu pot întoarce spatele celor mai slabi.
2. Este necesar? îmbun?t??irea capacit??ii de produc?ie. Asta implic? sprijin pentru cercetare, inova?ie tehnilogic? ?i noi procese de produc?ie. Competi?ia ar trebui s? încurajeze crearea unor consor?ii europene puternice.
3. este esen?ial s? fie ap?rat ?i promovat modelul social european. Trebuie s? ajust?m politica fondurilor structurale pentru a sus?ine dezvoltarea zonelor s?race.
4. Este esen?ial? o securitate energetic?, incluzând integrarea re?elelor ?i cooperarea pentru resurse. Trebuie folosite resurse mixte, s? existe un mecanism de ajutor reciproc în caz de criz? energetic?. Accentul trebuie pus pe energie regenerabil?.
5. Trebuie s? ap?r?m planeta ?i s? lupt?m împotriva dezechilbrului climatic.
6. În aceast? ordine nou? sunt esen?iale politica extern? ?i securitatea european?, ca r?spuns la terorism ?i la noile amenin??ri cibernetice. UE ar trebui s? consolideze rela?iile cu partenerii din Europa de Est precum Georgia ?i Moldova.
7. Este necesar? o lupt? onest? ?i eficient? contra tragediilor rezultate din emigra?ia ilegal?.
8. Este esen?ial s? consolid?m ?i s? reform?m politica comun? în ceea ce prive?te agricultura.
9. Este esen?ial s? lupt?m împotriva oric?rei forme de discriminare.
10. Este esen?ial s? promov?m diversitatea cultural? ?i lingvistic?.

Progresul democratic decisiv

Obiectivul este s? implic?m direct cet??enii în procesul institu?ional european ?i s? îi consult?m înainte de luarea deciziilor. Rolul Parlamentul European, care reprezint? cet??enii, ar trebui consolidat. Trebuie s? îi sporim puterile legislative.

Propunem contopirea func?iilor de Pre?edinte al Consiliului cu cea de Pre?edinte al Comisiei. În felul acesta, vom avea un lider al Europei, democratic, reprezentativ ?i eficient.

Consiliul Europei trebuie s? devin? mai transparent.

Vrem o Europ? corect?, deschis? ?i dinamic?”.

Mesajul lui Andi Grosaru pentru Consiliul PDE:
“Domnule pre?edinte,
Dragi prieteni,

Felicit?ri pentru organizarea acestui important Consiliu. V? salut?m ?i v? asigur?m de ata?amentul nostru total fa?? de principiile enun?ate în manifestul Partidului Democrat European. A?a cum ?ti?i, Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a suferit o pierderea grea la începutul acestei luni. Pre?edintele Mircea Grosaru nu mai este printre noi, dar a l?sat în urma sa realiz?ri ?i proiecte ce au dep??it dimensiunea na?ional? a protej?rii drepturilor minorit??ilor ?i a unui mod de a face politic?. Unul dintre aceste proiecte este parteneriatul dintre RO.AS.IT. ?i Partidul Democrat European, un partid în al c?rui viitor deputatul Grosaru, spirit vizionar, credea cu toat? t?ria. Noua conducere a Asocia?iei Italienilor din România, din care fac parte, este onorat? s? duc? mai departe acest parteneriat.
În ceea ce ne prive?te, vom milita pentru toate principiile unei Europe democratice, în care for?a este dat? de unitatea de ac?iune pe fondul dreptului de a-?i decide singur destinul. Povestea comunit??ii etnicilor italieni din România ne spune cât de important? este lupta contra tragediilor rezultate din fenomenul migra?iei. Cât de important? este lupta contra oric?rei forme de discriminare, o lupta în care suntem implica?i direct ?i primim un sprijin esen?ial din partea institu?iilor statului român. Conferin?a interna?ional? pe care am organizat-o împreun? în luna noiembrie a anului trecut, la Palatul Parlamentului din Bucure?ti, este un exemplu elocvent în acest sens. Cu participan?i din mai multe ??ri, evenimentul a reprezentat o pledoarie pentru integrarea european? ?i pentru comunicarea deschis? între popoare.

România este un model de convie?uire etnic?. Este una dintre pu?inele ??ri europene în care minorit??ile recunoscute oficial de statul român, în num?r de 18, sunt reprezentate la cel mai înalt nivel, în Camera Deputa?ilor. Exist? ?i alte comunit??i etnice care au g?sit în România un mediu prielnic pentru o existen?? lini?tit?. În aceste condi?ii, gradul de integrare a minorit??ilor etnice este unul foarte avansat, f?r? ca cet??enii români de alte origini s? î?i piard? identitatea. Foarte curând, Parlamentul României va adopta Legea pentru Statutul Minorit??ilor, un proiect elaborat în concordan?? cu politica Uniunii Europene.

Europa este deosebit? pentru c? nic?ieri în alt? parte a globului nu exist? o asemenea diversitate cultural?. De aici poate proveni energia pentru schimbarea pe care ne-o dorim. Acolo unde exist? cultur?, exist? în?elepciunea de a discerne între politicile care doresc binele Europei ?i politicile populiste, care profit? de criza de identitate a adep?ilor. Înainte de a ?ti cine vrem s? fim, trebuie s? ?tim cine suntem ?i cine am fost.

Ca ?i dumneavoastr?, vrem o Europ? corect?, deschis? ?i dinamic?. O Europ? respectat? pentru modul s?u de a face politic?. Vrem ca spiritul insuflat de P?rin?ii Europei democratice în secolul al XX-lea s? fie reg?sit în ac?iunile noii genera?ii ?i nu putem realiza aceste desiderate decât uni?i, prin eforturi neobosite.

V? mul?umesc!”

Lista participan?ilor la Consiliul Partidului Democrat European

FRAN?A
François Bayrou
Marielle de Sarnez
Jean Marie Beaupuy
Robert Rochefort
Agnčs Callou
Coline Le Bolloc’h
Rodolphe Geisler
Alexandra Leuliette
Antoine Carette
François Pauli


ITALIA
Francesco Rutelli
Flaminia Baffigo
Gabriele Beghini
Franco Bruno
Roberta Constantini
Loredana di Lorenzo
Elena Giacomin
Gianfranco Gidorino
Claudio Rosi
Bianca Trillo


?ARA BASCILOR
Inaki Goikoetxeta
Jose Mari Etxebarria
Mikel Anton


CIPRU
Michael Loucas
Marina Dmetriou


SLOVACIA
Miroslav Hajnos
Igor Hrasko
Adriana Ciefova


SAN MARINO
Diego Ercolani
Federico Bascucci


POLONIA
Andrzej Potocki
INSULELE CANARE
Narvaj Quintero


ROMÂNIA
Andi Grosaru


Invita?i:


CEHIA
Josef Broz
Pavel Telicka


GERMANIA
Gabi Schmidt
Karl Illgenfritz
Gregor Voht
Wolf Achim Wiegand


PORTUGALIA
Mendo Henriques


YDE
Charles Coudore
Marios Kaminarides
Miren Martiarena
Linda Kohutova
Mathieu Camescasse
Pierre Bornand
Jeremy Coste

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.