Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Discursul deputatului Mircea Grosaru cu ocazia conferintei interna?ionale “Minorit??ile na?ionale în strategia european?. Studiu de caz: italienii din România”

Doamnelor ?i Domnilor,
Dragi prieteni parteneri ?i invita?i,
Domnilor colegi deputa?i, senatori,
europarlamentari

Este o mare onoare pentru Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. s? g?zduiasc? un asemenea eveniment, la care particip? nume importante din via?a politic? ?i cultural? european?, c?rora le mul?umesc pentru prezen??.
Dedic?m aceast? Conferin?? multor evenimente ale acestui an, declarat „Anul european al cet??enilor” împlinindu-se 20 de ani de când la Maastricht s-a definit conceptul de cet??enie european?. Tot acum 20 de ani, lua înfiin?a Consiliul pentru Minorit??i Na?ionale, ceea ce a a legiferat dup? mai bine de 50 ani, existen?a ?i drepturile minorit??ilor na?ionale din Romania, dar ?i 20 de ani de la înfiin?area Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT.
În mod special, doresc s? transmit un salut statului italian pentru Ziua For?elor Armate Italiene, un partener important care a sus?inut intrarea României în NATO ?i primul stat al Uniunii Europene care a votat în Parlament, în unanimitate, intrarea României în Marea Familie European?.
Dup? cum reiese din titlu, dezbaterea de ast?zi se va concentra pe minoritatea italian?, acei cet??eni din peninsul? care au emigrat de-a lungul timpului în România, care tr?iesc acum pe acest p?mânt ?i au contribuit al?turi de celelalte minorit??i na?ionale la dezvoltarea culturii ?i civiliza?iei în ?ara noastr?, devenind a?a cum prevede Constitu?ia, factori constitutivi ai poporului român. (salut prezen?a la Conferin?? a liderului grupului parlamentar al minorit??ilor na?ionale din România, Domnul Varujan PAMBUCCIAN, a colegilor deputa?i ce reprezint? celelalte 19 minorit??i din România ?i Secretarului de stat al Departamentului pentru Rela?ii Interetnice din cadrul Guvernului României Doamna Eniko Katalin LACZIKO care va modera prima parte a Conferin?ei ?i c?reia îi mul?umesc mult pentru disponibilitate ?i sprijin).
Este dovada, f?r? echivoc, a respectului pe care statul român îl acord? ast?zi, tuturor minorit??ilor na?ionale din România.
Dar ?in s? subliniez, de asemenea, c? Raportul Comisiei Europene privind cet??enia Uniunii ne arat? faptul c? cet??enii europeni nu profit? din plin de drepturile lor întrucât, nu le cunosc, mai ales: 1) dreptul la liber? circula?ie ?i 2) dreptul de stabilire în alte ??ri ale Uniunii Europene.
Implicarea fiec?rui cet??ean european la nivelul comunit??ii ?i societ??ii de care apar?ine, pe plan local, regional, na?ional sau european, este esen?ial? pentru men?inerea unei vie?i democratice solide ?i pentru viitorul U.E.
Noi, Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT., ne-am propus s? v? prezent?m modul în care tr?iesc, sunt accepta?i ?i se bucur? de toate drepturile cet??ene?ti cei ce apar?in minorit??ii italiene din România, având ca invita?i ?i vorbitori la aceast? conferin??, reprezentan?i ai diverselor domenii în care italienii din România î?i desf??oar? activitatea cotidian?: reprezentan?i ai ?colii, ai liceului Dante Alighieri ?i ai Universit??ii Bucure?ti, ai Institutului Italian de Cultur?, ai societ??ii civile, ai bisericii, reprezentan?i ai administra?iilor locale, primari de etnie italian?, istorici, reprezentan?i ai tinerei genera?ii, ai mediului de afaceri, etnici italieni.
În partea a II-a a Conferin?ei, invita?ii no?tri de la Bruxelles sau Roma, dar ?i Ambasadorul Italiei la Bucure?ti, Excelen?a Sa Domnul Diego BRASIOLI, ne vor transmite câte un mesaj.
Avem, de asemenea, ?i un mesaj video, transmis de la Washington, unde se afl? în acest moment, fostul primar al Romei, senator, vicepremier ?i prieten al nostru al RO.AS.IT., Francesco RUTELLI.
O ultim? remarc?, ?i cu asta închei:
Aceast? Conferin?? European? a fost sus?inut? financiar cu contribu?ia Parlamentului European, a Departamentului pentru Rela?ii Interetnice ?i a Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT.

V? mul?umesc.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.