Untitled Document
 
Despre noi Legislaţie Multimedia Parteneri Scurt Istoric Manifestări Culturale
   
Prima pagină
Istoricul Asociaţiei
Informatii generale
Comunicate de presă
Legături utile
"Siamo di nuovo insieme"
Newsletter
Contact

Evenimente
Noi demersuri pentru înv???mântul în limba matern? italian?
Ioana Grosaru, pre?edintele Asocia?iei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit luni, 23 februarie, cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educa?iei ?i Cercet?rii. Tema central? a întrevederii a fost înv???mântul în limba matern? italian?. Doamna Grosaru a prezentat situa?ia etnicilor italieni în ceea ce prive?te educa?ia ?i a subliniat necesitatea continu?rii demersurilor pentru înfiin?area unor clase cu predare în limb? italian? ca limb? matern? atât în Bucure?ti, cât ?i în alte ora?e din ?ar?....
A avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”
Membrii Comisiei de Înv???mânt a Consiliului Minorit??ii Na?ionale s-au întâlnit luni, 23 februarie, la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, prilej cu care a avut loc deschiderea concursului “C?l?toria mea multicultural? – 2015”....

Contact
 

 
 
 

Cuvinte cautate frecvent
 
românia, italia, minoritati, asociatie, italieni, deputat, european, presa, national , administratia, drepturi, decizie, politici, international, secretar de stat, protocolul, patrimoniului, document, consiliu, comitet director  
 
 
 

 
 
 
 

 

Minorit??ile na?ionale în strategie european?. Studiu de caz: italienii din România

Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. organizeaz?, în parteneriat cu Institutul Democra?ilor Europeni ?i cu Departamentul pentru Rela?ii Interetnice, Conferin?a interna?ional? „Minorit??ile na?ionale în strategia european?. Studiu de caz: italienii din România”. Evenimentul va avea loc pe 5 noiembrie 2013 la Palatul Parlamentului (Sala „Drepturilor omului”), cu participarea unor înalte oficialit??i din ?ar? ?i din str?in?tate, printre care: Excelen?a Sa Diego Brasioli, ambasadorul Italiei la Bucure?ti(care va fi prezent începând cu ora 16:45), dna Sandra Scurti, consulul Italiei la Bucure?ti, dl Varujan Pambuccian, liderul Grupului parlamentar al minorit??ilor na?ionale din Parlamentul României, dl Luca Bader, CEO al Institutului Democra?ilor Europeni, dl François Pauli, membru al Consiliului Director al Institutului Democra?ilor Europeni. Lucr?rile vor fi moderate de dna Katalin Eniko Lacziko, secretar de stat la Departamentul pentru Rela?ii Interetnice din cadrul Guvernului României.
Conferin?a „Minorit??ile na?ionale în strategia european?. Studiu de caz: italienii din România” se înscrie în strategia RO.AS.IT. de conservare ?i promovare a identit??ii etnicilor italieni din ?ara noastr?. Potrivit recens?mântului popula?iei din toamna anului 2011, minoritatea italian? este una dintre pu?inele minorit??i din România care are reprezentan?i declara?i în toate jude?ele ??rii. Rezultatele finale ale recens?mântului au indicat c? în România 2.203 cet??eni s-au declarat cu origini italiene, fa?? de 3.288, câ?i se declaraser? la precedentul recens?mânt. Diferen?a este îns? nesemnificativ? dac? o compar?m cu sc?derea num?rului total al locuitorilor ??rii sau cu cifrele înregistrate de aproape toate celelalte minorit??i.

Evenimentul organizat de Asocia?ia Italienilor din România – RO.AS.IT. la Palatul Parlamentului se înscrie într-un context mondial mai larg descris, de altfel, ?i cu prilejul recentului vernisaj de la Geneva al Expozi?iei „De la emigrare la integrare”: „Contemplând emo?ionantele fotografii expuse în cadrul acestei expozi?ii, vedem în primul rând umanitatea. Vedem cum fiecare emigrant italian a dat ceva din fiin?a sa pentru ca România s? fie ?ara care este ast?zi. Indiferent dac? ne afecteaz? direct sau indirect, emigran?ii reprezint? un factor de dezvoltare pentru pentru societ??ile în care se stabilesc. Ast?zi, 214 milioane de persoane tr?iesc în afara ??rii de origine. Mul?i dintre cei prezen?i aici se reg?sesc în aceast? situa?ie. Migra?ia afecteaz? fiecare regiune a lumii ?i multe ??ri sunt, în acela?i timp, ??ri de origine, de destina?ie sau de tranzit.
Natura universal? a migra?iei a pus acest fenomen pe agenda Na?iunilor Unite, iar Geneva este un centru de lucru pe aceast? tem?. Dezvoltarea social? ?i economic? prin migra?ie ?i conservarea drepturilor fundamentale ?i a demnit??ii emigran?ilor sunt domenii pe care Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie se concentreaz?”, a spus doamna Charlotte L. Warakaulle, ?eful Departamentului pentru Afaceri Politice ?i Parteneriate din cadrul Biroului Na?iunilor Unite de la Geneva.

 
 
   

 

 

       
© RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania. Toate drepturile rezervate.